Practice Videos

Pracitces View on YouTube
Tournaments View on YouTube
Conistoga Recreation Center View on YouTube
Richmond Elementary School View on YouTube
Koike Sensei Seminar View on YouTube
Sasaki-sensei and Tsuchida-sensei visit View on YouTube